POLITYKA PRYWATNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Prawo do prywatności odwiedzających naszą stronę jest dla nas priorytetem, dlatego chcemy aby wszystkie działania związane z przetwarzaniem przez nas twoich danych osobowych były dla ciebie jak najbardziej transparentne i zrozumiałe.

Respektujemy prawo każdego użytkownika sklepu internetowego www.emkybikes.com do ochrony własnej prywatności, w tym do ochrony swoich danych osobowych, stosując się do wytycznych ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zwanego dalej RODO oraz wykorzystując odpowiednie rozwiązania technologiczne, zapobiegające ingerencji w prywatność użytkowników przez osoby trzecie.

W celu zapewnienia pełnej transparentności procesów przetwarzania danych osobowych pragniemy poinformować użytkowników sklepu internetowego www.emkybikes.com, o tym jakie dane na temat użytkowników są przez nas pozyskiwane i gromadzone, do czego są wykorzystywane, komu mogą być udostępniane oraz jakie działania podejmujemy w celu ich zabezpieczenia, publikując poniższy dokument, zwany polityką prywatności
i bezpieczeństwa danych osobowych, dalej: polityką prywatności.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.emkybikes.com i ma charakter informacyjny, więc nie jest ona źródłem obowiązków dla usługobiorców lub klientów sklepu internetowego www.emkybikes.com,
  2. Administratorem twoich danych osobowych jest firma m-tec mikołaj dudanowicz z siedzibą w warszawie, przy ul. henrykowskiej 30,
  3. Twoje dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (ustawa o ochronie danych osobowych), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. oraz ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO),
  4. Przekazanie nam przez ciebie twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje możliwość dokonania zakupu,
  5. Administrator danych osobowych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą oraz stosuje środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają ochronę tych danych w sposób korespondujący z zagrożeniami oraz odpowiedni dla kategorii danych objętych ochroną, w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed: udostępnieniem osobom do tego nieupoważnionym, przetwarzaniem
  z naruszeniem obowiązujących przepisów, zmianą danych lub ich utratą,
  6. Wszelkie nazwy i określenia występujące w niniejszym dokumencie, rozpoczynające się wielką literą, należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w regulaminie sklepu internetowego,
  7. Niniejsza polityka prywatności może ulec zmianie, o czym EMKY poinformuje cię z wyprzedzeniem 7 dni.

1 / Co to jest RODO/GDPR?
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), z ang. general data protection regulation (GDPR) – to zbiór przepisów stworzonych w celu ochrony danych osobowych obywateli unii europejskiej oraz zwiększenia kontroli nad przetwarzaniem tych danych.

2 / Kto jest administratorem twoich danych osobowych (ADO)?
Administratorem twoich danych osobowych gromadzonych za pomocą systemu sklepu internetowego www.emkybikes.com, po zarejestrowaniu tj. założeniu konta użytkownika na tejże stronie, jest firma: m-tec mikołaj dudanowicz z siedzibą w warszawie (03-079 warszawa), przy ul. henrykowskiej 30,
NIP 5242806347 / REGON 365094550 (zwana dalej: „EMKY”, „sklep www.emkybikes.com”, sklep internetowy lub „my”), będąca jednocześnie usługodawcą sklepu internetowego i sprzedawcą.

Administrator danych osobowych w celu ochrony interesów osób, których te dane dotyczą dokłada szczególnej staranności, w szczególności zapewniając, by zbierane przez niego dane były przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane wyłącznie dla oznaczonych i zgodnych z prawem celów
oraz niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, poprawne merytorycznie i adekwatne w stosunku do celów,
w jakich są przetwarzane, a także przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Administrator danych osobowych, które nam przekazujesz odpowiedzialny jest w szczególności za: nadzorowanie prawidłowości przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w ramach ściśle określonych obowiązków służbowych, kontrolowanie przepływu danych osobowych przekazywanych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (UpPDO) oraz podejmowanie działań w przypadku podejrzenia naruszenia integralności lub zabezpieczeń zbiorów danych osobowych.

Z administratorem można skontaktować się za pośrednictwem adresu email: ado@emky.pl, telefonicznie pod numerem +48 797-249-179 lub listownie pod adresem podanym powyżej.

3 / Definicja i struktura zbiorów baz danych osobowych
Dane osobowe to wszystkie informacje, które pozwalają na twoje zidentyfikowanie i gromadzone są w następujących przypadkach:

a / Podczas rejestracji na stronie sklepu www.emkybikes.com
Chcąc skorzystać z funkcji systemu naszego sklepu internetowego, musisz się zarejestrować, czyli utworzyć konto użytkownika, które chronione jest hasłem, zabezpieczającym bezpośredni dostęp do przechowywanych przez nas danych o tobie. W celach rejestracji oraz dla potrzeb realizacji umów system informatyczny sklepu www.emkybikes.com przetwarza dane osobowe, które można sklasyfikować jako dane dobrowolnie udostępnione przez użytkowników strony tj.:

 1. 1. Adres e-mail
  2. Imię
  3. Nazwisko
  4. Numer telefonu
  5. Adresy korespondencyjne i wysyłkowe, w tym: ulica, numer lokalu oraz numer budynku, kod pocztowy, miasto, kraj
  6. Dane dotyczące preferowanej formy płatności

W przypadku klientów niebędących konsumentami administrator może przetwarzać dodatkowo takie dane jak:

 1. 7. Nazwa firmy
  8. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) usługobiorcy lub klienta

b / Podczas odwiedzenia naszej strony internetowej
Podczas twojej wizyty na naszej stronie internetowej automatycznie zapisywane są:

 1. 1. Informacja o twoich plikach cookies (sesyjne oraz stałe)
  2. Informacja o twoim adresie IP.

Każdorazowo minimalizujemy zakres gromadzonych przez nas danych, wymagając udostępnienia jedynie tych, których podanie jest niezbędne
dla realizacji celu przetwarzania. Dostęp do zbiorów danych ma administrator danych osobowych, pisemnie upoważnieni przez niego pracownicy, przetwarzający dane na potrzeby realizacji zamówień oraz zewnętrzne podmioty przetwarzające dane na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

4 / Podstawa przetwarzania danych osobowych
Elementarnymi aktami prawnymi, zgodnie z którymi EMKY przetwarza dane osobowe użytkowników są: rozporządzenie parlamentu europejskiego
i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i na podstawie wymienionych przepisów określa się niniejszą politykę prywatności.

W odniesieniu do wskazanych aktów prawnych podstawą wykorzystywania przez nas danych osobowych są:
1. Dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli w formie oświadczenia woli lub działania przyzwalające do przetwarzania danych tj. zgody wyrażone przez ciebie podczas: zakładania konta użytkownika, komunikacji przez formularz kontaktowy, składania zamówienia w sklepie internetowym oraz realizacja umowy, której jesteś stroną jako klient, co może wiązać się z podjęciem przez nas działań przed jej zawarciem
– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Podanie danych osobowych w wymienionych sytuacjach jest całkowicie dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych wskazanych, na stronie sklepu www.emkybikes.com oraz w regulaminie sklepu, jako niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tychże umów.
2. Sytuacje, w których przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisów podatkowych, rachunkowych
i prawnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
3. Sytuacje, w których przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora tj. wykonywanie przez nas marketingu bezpośredniego naszych produktów – zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora.
4. Realizacja celów statystycznych oraz profilowanie klientów – na podstawie art. 6 RODO (uzasadniony interes administratora).

5 / W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe użytkowników?
Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie zgodnie z celem, o którym cię informujemy. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez administratora wynikają z działań podejmowanych przez ciebie w sklepie www.emkybikes.com lub z obowiązujących przepisów prawa.
Dane udostępniane są innym podmiotom, jednak tylko w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla realizacji celu przetwarzania tj. zbierane podczas transakcji zakupu wykorzystywane są w celu realizacji transakcji, w tym odebrania od ciebie płatności oraz wysłania zamówionego przez ciebie towaru. W celu dostarczenia przesyłki twoje dane przekazujemy firmie przewozowej, natomiast firmie obsługującej transakcje płatnicze – w celu obciążenia twojej karty płatniczej.

Jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie naszego newslettera – wykorzystamy twoje dane w celu realizacji jego subskrypcji.
Dane zbierane automatycznie (cookies) mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej czy zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach. Zgoda na przyjmowanie plików cookies jest jednoznaczna ze zgodą na profilowanie oraz zbieranie danych statystycznych, jeżeli profilowanie to nie niesie za sobą skutków prawnych. Możesz w każdej chwili wycofać swoją zgodę poprzez usunięcie plików cookies ze swojego systemu i odpowiednią konfigurację przeglądarki.

W przypadku naruszenia przez ciebie regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, udostępnimy twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

6 / Cel i zakres wykorzystywania danych osobowych przez administratora danych
Podstawowym celem przetwarzania twoich danych osobowych, jako użytkownika sklepu www.emkybikes.com, jest zawarcie (drogą elektroniczną) i realizacja umowy o sprzedaż produktów marki EMKY (na warunkach opisanych w regulaminie). Cele i zakres przetwarzanych, dla realizacji umowy, przez administratora danych każdorazowo wynikają z twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Fakt, że potrzebujemy twoich danych by zrealizować umowę sprzedaży tj. dostarczyć ci towary, które zostały przez ciebie zamówione, sprawia że podanie danych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Brak zgody na wykorzystanie danych oznaczonych jako wymagane, choć całkowicie dobrowolny, uniemożliwi nam świadczenie usług z tymi danymi powiązanych.

Możliwe cele pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych:

 1. 1. Zawarcie umowy o świadczenie usługi elektronicznej tj. m.in. prowadzenia konta klienta.
  2. Zawarcie i realizacja umowy sprzedaży lub rezerwacji towaru.
  3. Przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji i zwrotów towaru.
  4. Przeprowadzanie konkursów.
  5. Za odrębną zgodą prezentowanie informacji o programach lojalnościowych lub konkursach w celach marketingowych, w tym wysyłki newslettera lub przedstawienia aktualnej oferty produktów sprzedawanych za pośrednictwem sklepu www.emkybikes.com.
  6. Wypełnienie obowiązków prawnych, podatkowych i rachunkowych sprzedawcy.
  7. Rozwiązywanie powstałych roszczeń.
  8. Procesy automatycznego przetwarzania danych.


7 / Okres przechowywania danych osobowych zbieranych przez system sklepu www.emkybikes.com
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO – (niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik) dane osobowe gromadzone zgodnie z celami określonymi w niniejszej polityce prywatności przetwarzane będą tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji któregokolwiek z celów
i obowiązków prawnych, chyba, że obowiązujące przepisy prawa nałożą obowiązek przechowywania danych przez dłuższy okres. W przypadku dokonania zakupu podstawą przetwarzania przekazanych nam danych jest realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane osobowe związane
z zakupem produktów będą więc przechowywane do czasu realizacji zamówienia oraz do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń, tj. przez maksymalnie 7 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku), na potrzeby obowiązujących przepisów prawa na mocy art. 6 RODO (uzasadniony interes administratora) w związku z zabezpieczeniem interesu Administratora i użytkowników oraz w celu spełnienia zobowiązań prawnych, takich jak przepisy podatkowe, rachunkowości czy prawa cywilnego dla celów gwarancyjnych.

Należy również pamiętać, że każdą wyrażoną przez ciebie zgodę na przetwarzanie przez EMKY danych osobowych możesz w dowolnym momencie odwołać. W związku z tym, na mocy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora), dane statystyczne będą przetwarzane przez EMKY tylko do momentu zgłoszenia przez ciebie sprzeciwu lub cofnięcia zgody na ich wykorzystanie. Dane gromadzone na potrzeby marketingowe również będą przetwarzane do czasu wycofania przez ciebie stosownej zgody – na mocy art. 6 ust. 1 lit. a) (dobrowolna zgoda).

8 / Przekazywanie danych osobowych
Dokonując rejestracji w sklepie www.emkybikes.com, dobrowolnie wyrażasz zgodę na przechowywanie i niezbędne przetwarzanie przez EMKY swoich danych osobowych udostępnianych w formularzu rejestracyjnym. Od zakresu wykorzystywanych usług oraz zgód udzielonych przez ciebie podczas korzystania z serwisu zależy natomiast zakres przekazania twoich danych zewnętrznym usługodawcom. Bowiem wraz z zawarciem umowy tj. zakupem przez ciebie towaru w sklepie www.emkybikes.com powstają kolejne zobowiązania: księgowe, logistyczne, podatkowe.

W tych celach przetwarzamy twoje dane, na podstawie zawartych przez administratora umów o przekazanie przetwarzania danych osobowych, udostępniając je innym podmiotom, z których pomocą realizujemy zamówienia – tzw. podmiotom przetwarzającym – firmom wysyłkowym, firmom księgowym, dostawcom rozwiązań informatycznych, firmom obsługującym płatności, bankom, firmom windykacyjnym, firmom świadczącym usługi marketingowe, dostawcom usług telekomunikacyjnych, uprawnionym organom państwowym.

Dane przekazywane stronom trzecim służą wyłącznie do świadczenia wyżej wymienionych usług. EMKY nie przekazuje, nie sprzedaje i nie udostępnia innym podmiotom zgromadzonych danych osobowych, poza tymi podmiotami, które posiadają odpowiednią podstawę prawną – gwarantują przetwarzanie zgodne ze standardami wprowadzonymi przez RODO.

Możliwe zewnętrzne firmy, którym przekazywane mogą być dane osobowe użytkowników:

 1. 1. Dostawca usług hostingowych oraz baz danych, gdzie przetrzymywane są dane.
  2. Dostawca usług teleinformatycznych wykorzystywanych do utrzymania łącza internetowego.
  3. Przewoźnicy, firmy kurierskie doręczające zamówienia.
  4. Podmioty przetwarzające płatności elektroniczne.
  5. Biuro rachunkowe.
  6. Przy dodatkowej zgodzie – firmy umożliwiające ocenę sprzedawcy.
  Dostawca usługi Google Analytics oraz Google AdWords, tj. Google LLC (poprzez wykorzystywanie plików cookies firmy Google).
  8. Dostawca narzędzia marketingowego Facebook Pixel, tj. Facebook Inc. (poprzez wykorzystywanie plików cookies firmy Facebook).

Przekazywanie danych osobowych do kraju trzeciego, nieznajdującego się w unii europejskiej
Poziom ochrony danych oraz dostępu do ich przetwarzania przy wysyłaniu ich poza europejski obszar gospodarczy (EOG) może różnić się
od standardu europejskiego. Z tego powodu zobowiązujemy się wysyłać tylko i wyłącznie niezbędne dane i tylko wtedy gdy jest to konieczne
oraz z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony.

Dane przekazane mogą być jedynie do przetwarzających spoza UE, którzy:

 1. 1. Swoją siedzibę mają w państwach zatwierdzonych stosowną decyzją komisji europejskiej.
  2. Mają podpisaną stosowną umowę z administratorem.
  3. W wypadku podmiotów z USA – uczestniczą w programie tarcza prywatności (privacy shield), zatwierdzonym decyzją komisji europejskiej.

Facebook Pixel
Ze względu na prawnie uzasadniony interes z zakresu analizy, optymalizacji oraz ciągłego usprawniania działania świadczonych przez Sklep www.emkybikes.com usług – oraz w tymże celu – Sklep www.emkybikes.com korzysta z opcji śledzenia, tj. Facebook Pixel. Świadczy ją serwis społecznościowy Facebook obsługiwany przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA lub, dla użytkowników będących rezydentami UE – Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia (zwany dalej: Facebook/portal Facebook/portal) a jest ona fragmentem kodu umieszczonym w witrynie Sklepu.
Facebook Pixel umożliwia firmie Facebook zidentyfikowanie osób korzystających z treści internetowych dostarczanych przez Sklep www.emkybikes.com. W obliczu zaistniałej interakcji z witryną www.emkybikes.com stają się oni grupą docelową dla wyświetlania treści reklamowych witryny www.emkybikes.com. W związku z tym Sklep www.emkybikes.com korzysta z funkcji Facebook Pixel w celu publikowania reklam na portalu Facebook wyłącznie użytkownikom tegoż portalu, którzy to wykazali się zainteresowaniem wobec reklamowanych usług. Warunkiem dla przekazania im treści reklamowych jest by cechowały ich określone wspólne współczynniki tj. zainteresowania określonymi tematami/produktami, których katalog tworzony jest na podstawie odwiedzanych stron internetowych. Funkcja Facebook Pixel pozwala na przeprowadzanie cyklicznych analiz dotyczących skuteczności reklam wyświetlanych na portalu Facebook na zlecenie Strony www.emkybikes.com. Głównym celem jest pozyskanie przez Stronę www.emkybikes.com danych statystycznych do badania rynku oraz zachowań Użytkowników portalu Facebook, będących odbiorcami treści reklamowych Strony www.emkybikes.com. w czasie wizyty Użytkownika w witrynie www.emkybikes.com funkcja Facebook Pixel ustanawia bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook, powiadamiając serwer portalu Facebook o tym, iż Użytkownik odwiedził witrynę docelową dla reklamy a co za tym idzie Facebook przypisuje omawiane informacje do osobistego konta Użytkownika portalu.

9 / Prawa użytkowników
Każdemu użytkownikowi, w każdej chwili i bezpłatnie, przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą, zawartych w zbiorze danych administratora tj. do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jeżeli są one nieprawidłowe (niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe) lub zostały pozyskane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały pozyskane.

Każdy użytkownik ma więc niezbywalne prawo do:

 1. 1. wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, czyli prezesa urzędu ochrony danych osobowych (UODO) w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
 2. 2. dostępu do treści swoich danych osobowych, bowiem masz prawo uzyskać od administratora potwierdzenie, czy przetwarza twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce – na mocy art. 15 RODO – masz prawo do uzyskania dokładnych informacji na temat swoich danych, takich jak szczegółowy cel, kategorie, sposób ich przetwarzania czy źródła ich pochodzenia.
 3. 3. sprostowania danych, czyli masz prawo żądać niezwłocznego poprawienia lub zaktualizowania własnych danych osobowych,
  które są nieprawidłowe – na mocy art. 16 RODO.
  Dane można również sprostować poprzez formularz do edycji profilu użytkownika.
 4. 4. przenoszenia danych, czyli prawo umożliwiające Ci, na mocy art. 20 RODO, otrzymanie własnych danych osobowych na trwałym nośniku.
  Masz prawo otrzymać dane, które przekazałeś/aś administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się
  do odczytu maszynowego, a także żądać przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 5. 5. bycia anonimowym, czyli prawo do zastąpienia własnych danych alternatywnymi nazwami, służącymi do identyfikacji tj. aliasami ukrywającymi prawdziwe wartości twoich danych, przy czym wyłączeniu podlegają dane niezbędne do wypełniania obowiązków prawnych, rachunkowych
  i podatkowych przez administratora sklepu www.emkybikes.com.
 6. 6. bycia zapomnianym (faktycznie: prawo do usunięcia danych), czyli prawo, by w określonych przypadkach, żądać niezwłocznego usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych z systemu administratora – na mocy art. 17 RODO.

Masz prawo zażądać usunięcia danych osobowych, jeżeli:
– nie są już one niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
– wycofałeś/aś stosowną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o tę zgodę;
– wniosłeś/aś sprzeciw wobec wykorzystywania danych w celach marketingowych;
– uważasz, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;
– dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu EMKY podlega;
– dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

W przypadku realizacji żądania do bycia zapomnianym konto użytkownika zostanie skasowane natychmiast lub po zrealizowaniu wszystkich zamówień do niego przypisanych. Wszystkie dane zostaną skasowane a adres e-mail zostanie usunięty z bazy danych EMKY. Nie jest możliwe, byśmy odtworzyli takie Konto – będziesz musiał założyć je ponownie i wprowadzić wszystkie dane.

 1. 7. ograniczenia przetwarzania danych, czyli prawo do żądania od Administratora zaprzestania przetwarzania danych i ograniczenia się do ich przechowywania, niezależnie od prawa do bycia zapomnianym – na mocy art. 18 RODO. Zgłoszenie Twojego żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług strony www.emkybikes.com, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem.

Masz prawo żądać ograniczenia wykorzystania swoich danych osobowych w następujących przypadkach:

– gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas EMKY ograniczy ich wykorzystanie na czas potrzebny do weryfikacji prawidłowości danych – nie dłużej niż na 7 dni;
– gdy przetwarzanie danych jest bezprawne, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
– gdy twoje dane osobowe przestały być niezbędne administratorowi do celów, w których zostały pozyskane lub wykorzystywane ale są ci one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
– gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania swoich danych – wtedy ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozstrzygnięcia twojego żądania, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizuje administrator, przetwarzając twoje dane osobowe.

Wśród metod pozwalających ograniczyć przetwarzanie twoich danych osobowych mogą się znaleźć między innymi: czasowe przeniesienie wybranych danych osobowych do innego systemu przetwarzania, uniemożliwienie dostępu do wybranych danych lub czasowe usunięcie opublikowanych danych ze strony internetowej. Przetwarzanie danych zostanie ograniczone środkami technicznymi w taki sposób, by dane osobowe nie podlegały dalszemu przetwarzaniu ani nie mogły być zmieniane.

 1. 8. sprzeciwu wobec przetwarzania danych, czyli w szczególności prawo do tego, by w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania – na mocy art. 21 RODO. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo do jej wycofania.

W przypadku, gdy administrator zamierza przetwarzać lub gdy przetwarza twoje dane w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, jako osoba której dane dotyczą, uprawniony jesteś do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych ze względu na swoją szczególną sytuację lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Pamiętaj jednak, że jeżeli przetwarzamy twoje dane osobowe zgodnie z przepisami prawa, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu EMKY,
na przykład w celu wykonania umowy, ustalenia, dochodzenia bądź obrony roszczeń – przysługuje ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania twoich danych osobowych ale twoja prośba może okazać się nieskuteczna.

 1. 9. wycofania zgód udzielonych administratorowi na przetwarzanie danych w takim zakresie, w jakim podstawą przetwarzania twoich danych osobowych jest zgoda – na mocy art. 7 ust. 3 RODO. Zgoda może być odwołana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
  z prawem przetwarzania twoich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 2. 10. bycia powiadomionym w wypadku jakiegokolwiek wypłynięcia danych – masz prawo być powiadomiony w ciągu maksymalnie 72 godzin
  od odkrycia wycieku.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, na zasadach przewidzianych przepisami o ochronie danych osobowych, możesz: wykorzystać zakładkę KONTAKT na stronie sklepu, zalogować się do swojego konta na stronie sklepu lub skontaktować się z administratorem danych osobowych za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem ado@emky.pl bądź listownie na adres wskazany w postanowieniach ogólnych niniejszej polityki prywatności.

10 / Zasady bezpieczeństwa
Dokładamy wszelkich starań, aby w sposób ciągły zapewniać poufność, integralność i odporność systemów oraz usług przetwarzania danych osobowych poprzez regularne testowanie, mierzenie, ocenianie i ulepszanie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających za zadanie zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych. Zgodnie z art. 32 RODO środki bezpieczeństwa stosowane przez nas w sytuacjach przetwarzania danych osobowych są adekwatnie dostosowane do zakresu przetwarzania, przez co zapewniają pełne bezpieczeństwo i zniwelowanie wystąpienia ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych, takiego jak przypadkowe lub niezgodne z prawem zniszczenie, utracenie, zmodyfikowanie, czy też nieuprawnione ujawnienie lub nieuprawniony dostęp do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

Aby dane przez nas pozyskiwane i przetwarzane były w najwyższym stopniu zabezpieczone przed wglądem osób trzecich:

 • do przetwarzania pozyskujemy tylko te dane, które są niezbędne do wykonania umowy z tobą zawartej,
 • nie przetrzymujemy zbędnych danych po okresie do którego jesteśmy zobowiązani prawem tj. po zrealizowaniu wszystkich celów i obowiązków prawnych w związku z zawartymi umowami, w tym przepisów podatkowych i handlowych, po upływie stosownych terminów dane są usuwane, chyba że wyraziłeś zgodę na dalsze ich przetwarzanie i wykorzystywanie,
 • techniczne i organizacyjne mechanizmy ochrony danych osobowych dobieramy z uwzględnieniem charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze, adekwatnie do zidentyfikowanych zagrożeń.

Sklep internetowy www.emkybikes.com zbudowany jest przy wykorzystaniu, wielokrotnie sprawdzonych i powszechnie stosowanych, rozwiązań technologicznych w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć internet. Poprzez zastosowanie algorytmu SSL twoje dane, zanim zostaną nam przekazane, zaszyfrowane zostaną w taki sposób, aby żadna osoba trzecia nie mogła ich zrekonstruować. Zastosowanie szyfrowania SSL pozwala zapewnić, że twoje dane wysyłane są tylko i wyłącznie do serwera wysyłającego żądanie.

Sklep www.emkybikes.com zapewnia swoim użytkownikom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas logowania się do konta użytkownika w naszym serwisie. W przypadku, gdy w jakikolwiek sposób utraciłeś hasło dostępu do konta w sklepie www.emkybikes.com, umożliwiamy wygenerowanie nowego hasła, ponieważ nie wysyłamy przypomnienia hasła. Hasło jest bowiem przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający komukolwiek jego odczytanie. Byś mógł wygenerować nowe hasło dostępu, musisz podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „przypomnij hasło”, umieszczonym przy formularzu logowania do konta w sklepie www.emkybikes.com. Nowe hasło zostanie automatycznie wysłane na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji.

Szczególnie ważnym kryterium doboru partnerów biznesowych przez EMKY, z którymi administrator danych osobowych EMKY zawiera umowy przetwarzania danych, jest fakt czy zapewniają oni najwyższy poziom zabezpieczeń adekwatnych do przetwarzanych danych i tylko takim podmiotom dane przekazujemy. Jednakże za skuteczność środków bezpieczeństwa, w firmach którym administrator powierza dane osobowe na podstawie umowy powierzenia, dotyczących przetwarzania przez administratorów danych osobowych lub inspektorów danych osobowych tych firm, EMKY nie ponosi odpowiedzialności.

Nigdy nie wysyłamy korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o przekazanie danych do logowania, w szczególności hasła dostępowego do twojego konta, stąd prosimy o zachowanie ostrożności w udostępnianiu swoich danych, w szczególności swojego hasła, osobom trzecim, od których możesz dostać wiadomość zawierającą powyższe żądanie.

11 / Mechanizm cookies, adres IP
1. Pliki cookies
Podczas korzystania ze sklepu www.emkybikes.com, po udzieleniu przez ciebie zgody, zbieramy, w sposób automatyczny, dane w formie plików cookies.
Pliki cookies są to więc informacje wysyłane przez serwer witryny www.emkybikes.com, zapisywane i przechowywane na dysku twardym twojego komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona, w formie niewielkich plików tekstowych. Zawierają one przeważnie jedynie nazwę domeny, z której pochodzą; indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą konkretny plik oraz informację o swoim, określonym z góry, czasie wygaśnięcia.
Ponadto mogą przechowywać szeroki zakres informacji włącznie z danymi osobowymi, takimi jak nazwisko użytkownika, adres domowy, adres e-mail czy numer telefonu, przy czym cookies wykonują bezimienną identyfikację i w żaden sposób nie służą rozpoznaniu użytkowników – na ich podstawie nie jest ustalana twoja tożsamość i nie są one w żaden sposób łączone z Twoimi danymi osobowymi pozyskanymi podczas rejestracji w Sklepie czy podczas składania zamówienia. Cookies identyfikują jedynie dane połączonego z internetem urządzenia, na którym zostały zapisane (służy do tego adres IP), i przeglądarki – używanych do odwiedzania naszej strony. Domyślne parametry cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył a informacje te mogą być przechowywane tylko i wyłącznie wtedy, gdy zostaną nam przez ciebie dobrowolnie dostarczone tj. jeśli umieściłeś je na naszej witrynie: na przykład podczas rejestracji konta klienta lub podczas składania zamówienia.

Dane te są przez nas skutecznie chronione i żadna strona trzecia nie ma do nich dostępu. Informacje te wykorzystywane są tylko w trakcie wykonywania pewnych określonych działań, które zostały zaakceptowane, jak na przykład realizacja zamówienia i zawierają jedynie informacje, które są niezbędne do prawidłowego wykonywania naszych usług. Ponadto strona www.emkybikes.com poprzez przesyłanie plików cookies nie uzyskuje dostępu do żadnych informacji poza tymi które dostarczone są do niej w plikach i nie ma dostępu do innych plików znajdujących się na twoim komputerze.

Pliki cookies, wykorzystywane w ramach strony www.emkybikes.com, mogą mieć charakter tymczasowy (cookies sesyjne) lub trwały (cookies stałe):

 • tymczasowe pliki cookies usuwane są z chwilą zamknięcia przeglądarki – przechowywane są na używanym przez ciebie urządzeniu do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki, wylogowania się ze strony www.emkybikes.com, wyłączeniu komputera lub do czasu wyłączenia opcji przechowywania plików cookies w danej przeglądarce internetowej. Po wykonaniu jednej z tych czynności zapisane informacje
  usuwane są z pamięci urządzenia.
  Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwoli na pobranie danych osobowych czy jakichkolwiek informacji poufnych z twojego urządzenia.
 • natomiast stałe pliki cookies przechowywane są w pamięci twojego urządzenia także po zakończeniu korzystania z witryny i pozostają
  na urządzeniu do wygaśnięcia tj. do momentu wyznaczonego w ustawieniach plików cookies w opcjach przeglądarki internetowej lub do momentu,
  w którym zostaną ręcznie przez ciebie usunięte. Służą do zapewnienia ci jak największej wygody korzystania ze strony i dokonywania zakupów produktów EMKY poprzez, na przykład, przechowywanie informacji, takich jak hasło czy login, zapamiętywanie twoich preferencji i poczynionych przez ciebie ustawień, co znacznie przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryny, ponieważ automatycznie uwierzytelniają cię w sklepie internetowym i utrzymują one sesję Klienta po zalogowaniu, dzięki czemu nie musisz na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
  Mechanizm cookies trwałych nie pozwoli na pobranie danych osobowych czy jakichkolwiek informacji poufnych z twojego urządzenia.

Ze względu na pełnione funkcje, pliki cookies które stosowane są przez stronę www.emkybikes.com dzielą się również na następujące rodzaje:

 • własne, czyli pochodzące bezpośrednio z odwiedzanej witryny a wykorzystywane przez nas w celu (1) uwierzytelniania cię jako klienta w sklepie www.emkybikes.com i zapewnienia ci sesji klienta po zalogowaniu się w koncie użytkownika, dzięki której nie musisz na każdej podstronie sklepu www.emkybikes.com ponownie wpisywać loginu i hasła oraz (2) przeprowadzania analiz, badań i audytów naszej strony internetowej, a w szczególności do tworzenia statystyk, pozwalających nam na zrozumienie sposobu korzystania przez użytkowników ze sklepu www.emkybikes.com i umożliwiając nam tym samym na ciągłe jej udoskonalanie,
 • zewnętrzne, czyli pochodzące z zewnętrznej witryny, ale używane w odwiedzanej a wykorzystywane przez nas w celu rozpowszechniania informacji dotyczących sklepu www.emkybikes.com za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: facebook inc, stany zjednoczone lub facebook ireland, irlandia), funkcjonalne, czyli umożliwiające zapamiętanie przez twoją przeglądarkę ustawień
  i funkcji już raz przez ciebie ustawionych, takich jak np. filtry wyszukiwania, niezbędne, czyli takie bez których prawidłowe działanie witryny jest niemożliwe, konfiguracyjne, czyli pozwalające na utrwalenie ustawień serwisu, reklamowe, czyli pozwalające na wyświetlanie odpowiednich dla ciebie treści reklamowych, statystyczne, czyli niezbędne do zbierania danych statystycznych w celu tworzenia liczników, raportów dotyczących ruchu na naszej stronie, statystyk, monitorowania aktywności i oceny korzystania z witryny przez odwiedzających, w tym profilowania na użytek systemu Google AdWords.

Mechanizm cookies nie jest szkodliwy dla urządzeń Klientów sklepu www.emkybikes.com – nie zagraża systemowi urządzenia, nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach, nie jest również możliwe przedostanie się do urządzeń końcowych wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pod wieloma względami wręcz przeciwnie – cookies ułatwiają korzystanie ze sklepu www.emkybikes.com a nierzadko instalacja tych plików wręcz konieczna jest do prawidłowego ich funkcjonowania, w szczególności tych wymagających autoryzacji, oraz do prawidłowego świadczenia usług w sklepie internetowym www.emkybikes.com.

Gdy po raz kolejny wracasz do naszej witryny z urządzenia końcowego, na którym znajdują się cookies, dzięki nim system rozpoznaje to urządzenie – przeglądarka wysyła cookies przypisane do strony umożliwiając skojarzenie adresu IP twojego urządzenia z zasobem informacji dostosowanych do twoich potrzeb. Natomiast na podstawie znajomości twoich zachowań w naszym sklepie internetowym, cookies przekazują do naszego serwera informacje, dzięki którym wyświetlana strona jest lepiej dopasowana do twoich preferencji. Wykorzystujemy je więc w celu obsługi witryny, dostosowania oferowanych przez EMKY produktów do rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających nasz sklep oraz podczas procesu zakupowego,
np. w celu zapamiętywania dodanych przez ciebie produktów do koszyka. Cookies to także narzędzie do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących popularności naszej strony internetowej i produktów prezentowanych w naszym sklepie.

Co do zasady twoje oprogramowanie domyślnie dopuści działanie plików cookies. Ważne jest jednak byś pamiętał, że w każdym momencie masz możliwość samodzielnego zarządzania cookies – ograniczenia lub wycofania swojej zgody w zakresie dostępu plików cookies do swojego urządzenia tj. zablokowania ich instalowania lub usunięcia stałych plików cookies ze swojego systemu, co umożliwią ci przeglądarki internetowe, z których korzystasz, poprzez wykorzystanie stosownych opcji a w szczególności dezaktywację automatycznego przyjmowania cookies.

Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików cookies za pośrednictwem twojej przeglądarki dostępne są
w ustawieniach każdej z nich.

W popularnych przeglądarkach możesz:

 • zaakceptować obsługę cookies, co pozwoli ci na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe,
 • zarządzać cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez ciebie witryn,
 • określić ustawienia dla różnych typów cookies, na przykład akceptowania plików trwałych jako sesyjnych itp.,
 • blokować lub usuwać cookies.

Oto jak możesz zmienić ustawienia popularnych przeglądarek w zakresie stosowania cookies:

Pamiętaj, że skorzystanie z opcji ograniczenia lub zablokowania stosowania plików cookies może negatywnie wpłynąć na funkcje umieszczone
na naszej stronie internetowej i uniemożliwić działanie tych funkcji, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
Dane pochodzące z plików cookies oraz dobrowolnie przekazane nam, poprzez witrynę, dane osobowe mogą zostać wykorzystane do profilowania użytkowników, celem dopasowania i prezentowania oferty oraz reklam behawioralnych, czyli takich które oparte są na twoich zainteresowaniach. Twoja zgoda na przyjmowanie cookies jest jednoznaczna ze zgodą na profilowanie oraz zbieranie danych statystycznych – jeżeli profilowanie to nie niesie za sobą skutków prawnych.

 1. 2. Adres IP

Obok plików cookies sklep internetowy www.emkybikes.com może również pozyskiwać i przetwarzać dane zwyczajowo gromadzone przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje w nich zawarte mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy
i przeglądarki internetowej, dostawcę internetu a także adres strony, z której nastąpiło wejście na naszą witrynę.

Adres IP to unikatowy numer urządzenia w sieci komputerowej, przydzielany twojemu komputerowi przez dostawcę usług internetowych
i umożliwiający dostęp do sieci internet. W przeważającej części przypadków jest on przypisywany komputerowi dynamicznie co oznacza, że komputer otrzymuje adres IP tylko na okres trwania połączenia a po jego przerwaniu i kolejnym wejściu do sieci, komputer może otrzymać inny numer, więc zmienia się on przy każdym połączeniu z internetem. Adres IP wykorzystywany jest przez EMKY w następujących sytuacjach: identyfikacji ewentualnych problemów technicznych i błędów obciążających serwer, tworzeniu analiz statystycznych, administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu www.emkybikes.com, a także w celach zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych podczas usuwania niepożądanych automatycznych programów, skanujących treści sklepu www.emkybikes.com.

12 / GOOGLE ANALYTICS

Administrator danych osobowych EMKY korzysta z usługi google analytics tj. specjalistycznego internetowego narzędzia służącego
do monitorowania, analizowania i raportowania oglądalności i aktywności serwisów internetowych, udostępnianego przez firmę google inc., zwanego dalej google, z siedzibą w USA, 1600 amphitheatre Parkway, mountain View, CA 94043.

Bazowym elementem mechanizmu gromadzenia danych w google analytics dla celów analizowania danych w zakresie sposobu korzystania ze strony
i sklepu internetowego www.emkybikes.com przez jego użytkowników są cookies, umieszczane w przeglądarce użytkownika przez nasz serwer.

Google analytics to narzędzie służące przede wszystkim do przesyłania odpowiednich informacji na temat stron internetowych. Informacje przekazywane google a uzyskane za pomocą cookies, na temat korzystania z witryny www.emkybikes.com przez użytkowników (włącznie z jego adresem IP), przechowywane będą na serwerach wykorzystywanych przez google, w tym na terytorium stanów zjednoczonych. Google zobligowana jest również do przekazywania informacji, pochodzących z plików cookies, osobom trzecim jeżeli do takiego przekazania zobowiążą ją obowiązujące przepisy prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu google.

 • Informacje dotyczące zachowania zgodności z przepisami o ochronie danych przez google, znajdują się tej na stronie.

Na zlecenie administratora danych osobowych EMKY, google będzie (1) gromadzić ogólne i anonimowe dane statyczne za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google analytics i (2) przygotowywać raporty na podstawie tych danych, dotyczące korzystania ze strony i sklepu www.emkybikes.com przez użytkowników.

Na podstawie dostarczanych raportów podejmujemy działania związane z ulepszaniem naszej strony internetowej.

Gromadzone dane przetwarzane są w sposób zanonimizowany tj. mają charakter zbiorczy i anonimowy (celem anonimizacji danych jest doprowadzenie do nieodwracalnego uniemożliwienia zidentyfikowania osoby fizycznej, której te dane dotyczą). Do google nie przekazujemy żadnych danych, które google może rozpoznać lub wykorzystać jako informacje umożliwiające identyfikację konkretnej osoby, więc google nie będzie w stanie połączyć adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu.
Anonimizacja/maskowanie adresów IP użytkowników witryny www.emkybikes.com zachodzi przed jakimikolwiek działaniami z zakresu przechowywania lub przetwarzania danych przez google, jeszcze w państwach członkowskich unii europejskiej lub innych będących stronami porozumienia o europejskim obszarze gospodarczym.

Co do zasady większość przeglądarek internetowych oraz urządzeń końcowych w swoich ustawieniach domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Masz możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies wedle swoich preferencji za pomocą ustawień przeglądarki lub urządzenia, za pomocą którego korzystasz z naszej strony, poprzez częściowe ograniczenie lub całkowite wyłączenie możliwości zapisywania cookies, co może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach sklepu www.emkybikes.com.
Bowiem w świetle stosownych przepisów zgoda ta może być wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej lub urządzenia. W przypadku braku chęci wyrażenia takiej zgody zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej lub urządzenia w zakresie plików cookies.

W celu całkowitego uniemożliwienia przekazywania danych z twojego urządzenia do google analytics z wykorzystaniem cookies – pobierz i zainstaluj wtyczkę do przeglądarki dostarczaną przez google.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad działania usługi google analytics, w tym o zasadach gromadzenia i przetwarzania danych znajdziesz tutaj.

13 / NEWSLETTER

 1. 1. Podanie przez ciebie danych osobowych warunkuje możliwość otrzymywania newslettera, przy czym jest całkowicie dobrowolne,
  2. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
  3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) oraz zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO
  w celu subskrypcji newslettera,
  4. Twoje dane osobowe przekazywane będą podmiotowi przetwarzającemu dane w naszym imieniu poza obszarem EOG na podstawie decyzji komisji europejskiej,
  5. Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu rezygnacji z otrzymywania newslettera,
  6. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych,
  7. W celu realizacji uprawnień do rezygnacji z subskrypcji naszego newslettera, osoba której dane dotyczą może wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: office@emky.pl lub kliknąć w link dezaktywujący, nie ponosisz przy tym żadnych kosztów ponad te wynikające z umowy zawartej z dostawcą internetu.

14 / KONTAKT Z KLIENTEM
Jeśli dokonałeś transakcji zakupu towaru, możesz otrzymać od nas wiadomość mailową lub wiadomość SMS, informujące o stanie realizacji twojego zamówienia.

15 / POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Dane osobowe gromadzone zgodnie z celami określonymi w niniejszej polityce prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji danego celu, obowiązków prawnych, a także, w związku z zabezpieczeniem interesu administratora i użytkowników, do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń.
Niniejsza polityka prywatności i bezpieczeństwa danych może ulec zmianie, o czym EMKY poinformuje klientów z wyprzedzeniem 7 dni.

Mamy nadzieję, że w klarowny sposób przedstawiliśmy ci wszystkie informacje o przetwarzaniu twoich danych osobowych. Dokładamy wszelkich starań, by odbywało się to w sposób otwarty, dokładny i zgodny z prawem. W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań dotyczących zapisów niniejszej polityki prywatności, prosimy o kontakt poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego na stronie internetowej lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres ado@emky.pl.

 

0